Algebraiska uttryck

Introduktion

Algebra handlar i stort sett om att ersätta siffror med symboliska variabler. Fördelarna med detta är många genom att vi kan ange generella uttryck för att beskriva matematiska samband inom en mängd olika discipliner.

Härledningar

Historik

Ända fram till 1600-talet använde man sig i huvudsak av retorisk algebra, det vill säga man beskrev den matematiska betraktelsen eller algoritmen som ett resonemang med löpande text utan symboler. En viss form av symbolik användes redan av Diofantos på 200-talet, men en av de första
som introducerade symbolsk algebra, på liknande det sätt vi använder idag, var den franske matematikern Francois Viete. Den symbolska algebran som vi idag tar för given, kan göra det svårt för oss i nutid att verkligen förstå och sätta oss in i hur man i äldre tider, innan detta paradigmskifte, tänkte och resonerade kring matematiska problem. Lägg därtill att man inom flera högtstående kulturer använde sig av en talbas skild från tio.

Videoklipp

https://www.youtube.com/watch?v=0PwzEVt4wXQ