Lådagram

Introduktion

Ett lådagram är en grafisk representationsform för att åskådliggöra max- och minvärde, variationsbredd, median, övre och undre kvartil samt kvartilavstånd.

Övre kvartilen är medianvärdet för den övre halvan av talmängden och undre kvartilen är medianvärdet för den nedre halvan. Kvartilavståndet är skillnaden mellan övre och undre kvartil och motsvarar således halva talmängden.

Geogebra-aktiviteter

Videoklipp

https://youtu.be/3bREytXJ1Eg